Paikalliset | 28.12.2023 09:51

Louhinta jatkuu Hujalassa — NCC:lle maa-aineslupa

Louhinta jatkuu Hujalassa — NCC:lle maa-aineslupa

Kallioiden louhinta jatkuu näillä näkymin seuraavat 10 vuotta Hujalassa. NCC myy yhtiön nettisivun mukaan Ruskolla mursketta ja sepeliä sekä vastaanottaa maa-aineksia ja asfalttipaloja.

NCC Industry Oy saa jatkaa kallion louhintaa Hujalassa. Uusi maa-aineslupa on voimassa 10 vuotta ja se koskee 12 hehtaarin louhinta- ja kaivuualuetta.

Uuden maa-ainesluvan myönsi Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lisäksi NCC:lle myönnettiin lupa aloittaa maa-ainesten ottaminen jo ennen kuin maa-aineslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Vakuudeksi määriteltiin 45.000 euroa.

Louhinta- ja kaivuualue sijaitsee Heikkilän tilalla sikalan lähistöllä. Paikalla on ollut aiemminkin vastaava maa-aineslupa. Uusi lupa tarvittiin, koska vanha vuonna 2012 myönnetty lupa päättyy ensi vuonna.

Maa-ainesluvan uusimista perustellaan esimerkiksi sillä, että koska louhinta on jo aloitettu, kannattaa ”maa-ainespaikka hyödyntää loppuun”. Nyt haettu kokonaisottomäärä on teoreettiselta kiintotilavuudeltaan (m3ktr) 1,445 miljoonaa.

Mikäli yhtiö toimii hakemuksensa, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti, lautakunta katsoo, ettei louhintatoiminta aiheuta terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan vaarantumista tai kohtuutonta haittaa naapureille.

Vuonna 2019 tehdyn meluselvityksen mukaan Hujalan alueen kaikkien toimijoiden päiväajan keskiäänitaso alittaa 55 desibelin ohjearvon. Alituksesta huolimatta louhinta-alueelle rakennetaan meluvallia.

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi jo viime vuoden keväällä
NCC:lle uuden louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan. Luvasta valitettiin ja sitä käsitellään parhaillaan Vaasan hallinto-oikeudessa.

 

”Kaavamuutos tarvitaan”

Nyt NCC:lle myönnettyyn maa-aineslupaan tehtiin viisi huomautusta. Luvan myöntämistä vastusti esimerkiksi Ruskon Omakotiyhdistys.

Ruskon Omakotiyhdistys kokee hankkeen kaavamääräysten vastaisena. Ottoalue sijaitsee pääosin kunnan yleiskaavan maa-ainesten ottoalueella (EO), mutta nyt se laajenee maa- ja metsätalousalueelle (M). Siksi yhdistys katsoo, että paikkaan tulee tehdä kaavamuutos.

Pelkona on, että louhinnasta aiheutuu ympäristöhaittoja, jotka vähentävät ruskolaisten asumismukavuutta. Melu, pöly ja tärinä saattavat haitata varsinkin vajaan kilometrin päässä sijaitsevan Hujalan kylän asukkaita. Lisääntynyt yritystoiminta on lisännyt kapean Hujalantien liikennettä.

Omakotiyhdistys muistuttaa, että Hujalaan on vähitellen syntynyt yli 25 hehtaarin teollisuuskeskittymä. Tämä vaatisi yhdistyksen mukaan YVA-menettelyn, jotta saataisiin arvioitua, miten eri toiminnot kokonaisuudessa vaikuttavat ympäristöön.

Omakotiyhdistys kokee alueen myös lähivirkistysalueeksi, jossa on huomattavia luontoarvoja. Ottamisalueelta noin kilometrin päässä sijaitsee Karevansuo ja 1,5 kilometrin päässä Kullaanvuoren luonnonsuojelualue.

NCC lupaa huomautuksiin annetusta vastineessaan, että toiminnan loputtua alue siistitään, tarpeettomat rakennelmat puretaan ja pintamaita käytetään alueen maisemointiin. Alue on lopulta tarkoitus tasoittaa ja ottaa tilanomistajan tahdon mukaan viljelyskäyttöön.

Maria Suomi

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.1.2024 alkaen (hinnat sis. alv. 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta! Irtonumeromyynti Turun Tienoon toimituksesta tai näköislehtenä: www.lehtiluukku.fi-sivujen kautta.