Paikalliset | 12.03.2020 09:12

Jätelaitoksen sijoittaminen Härjänruopantielle "kyseenalaista"

RUSKO Kunnanhallitus pitää Keräyslava Oy:n jätelaitoksen sijoittamista Härjänruopantielle "kyseenalaisena ottaen huomioon alueen sijainnin pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä". Näin kunnanhallitus lausunnossaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ilmoittaa.

Kunnanhallitus edellyttää, että liikenne alueelle johdetaan ainoastaan Härjänruopantien kautta. Lisäksi kunnan mielestä vakuuksien pitää olla riittävät.

Muilta osin kunnanhallitus yhtyi rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon.

Lautakunta on huolissaan siitä, että mahdollisista lupaehdoista huolimatta suunniteltuun paikkaan sijoittuva toiminta voi aiheuttaa merkittävän riskin pohjavesialueelle ja aiheuttaa ympäristöhaittoja asukkaille.

Mikäli aluehallintovirasto luvan kuitenkin myöntää, sille on asetettava tiukat ehdot.

Jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa, maiseman rumentumista tai roskaantumista. Laitosalue on pidettävä siistinä. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton tuonti laitosalueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. Laitosalueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina.

Laitoksella vastaanotettu romu ja toiminnassa muodostuvat muut jätteet on toimitettava edelleen käsittelyyn varastointitilojen riittävyyteen ja laitoksen toimintaan nähden riittävän usein. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa läheiselle asutukselle tai Pomponrahkan Natura-alueelle. Toiminnanharjoittajan on varauduttava selvittämään toiminnasta aiheutuva meluhaitta toiminnan alkaessa ja sen käynnissä ollessa.

Vaaralliset jätteet on varastoitava lukittavissa tiloissa, tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa tilassa siten, että mahdollisessa vuototapauksessa nesteet saadaan kerättyä talteen.

Romuajoneuvot on ennen niiden esikäsittelyä säilytettävä varastokentällä, joka on pinnoitettu vesitiiviillä asfaltilla ja josta valumavedet kerätään ja johdetaan oikein mitoitetun öljynerotuskaivon kautta.

Rusko vaatii, että kaikki varasto- ja käsittelyalueet on pidettävä kunnossa niin, että alueen maaperään ei pääse haitallisia aineita. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta niin, että alueella on öljyvahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa.

Rauli Ala-Karvia

 

Tähän haetaan lupaa

• Keräyslava Oy hakee ympäristölupaa romujen ja eräiden muiden jätejakeiden vastaanottoon, lajitteluun ja käsittelyyn tai välivarastointiin ennen materiaalien toimittamista hyödynnettäväksi tai asianmukaisesti käsiteltäväksi.

• Jätekuormia tuodaan alueelle keskimäärin noin 30 henkilöautokuormaa ja 40—70 kuorma-auto kuormallista päivässä. Lajiteltua jätettä toimitetaan hyödynnettäväksi 3—4 yhdistelmäajoneuvoa päivässä.

• Toiminta sijoittuu Härjänruopantien päässä olevalle Parma Oy:n omistamalle kiinteistölle. Toiminta-alueen pinta-ala on seitsemän hehtaaria.

• Vastaanotettavan ja välivarastoitavan jätteen määrä on 74.600 tonnia vuodessa. Toiminta tapahtuu kolmessa vuorossa arkisin maanantaista perjantaihin kello 8—22 välisenä aikana.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Kommentoi
Näköislehti

Tilaa Turun Tienoo

Tilaushinnat 1.7.2019 alkaen (sis. alv 10 %) Valitse haluamasi tilausvaihtoehto alta!